top of page

Algemene Voorwaarden

Pedicurepraktijk Kist staat garant voor een professionele werkwijze. Deze werkwijze houdt rekening met Algemene Voorwaarden die overeenkomen met de Algemene Voorwaarden Uiterlijke Verzorgingsbranche 1 juli 2018. Deze zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond.

U kunt ze hier vinden, maar ook in mijn praktijk liggen ze ter inzage:

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacy Policy

Pedicurepraktijk Kist hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicurepraktijk Kist houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en dit te respecteren.

Als Pedicurepraktijk Kist ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Pedicurepraktijk Kist verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Afspraken te kunnen maken en inplannen in de agenda
 • Het goed en verantwoord kunnen uitvoeren van de behandeling
 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om mijn diensten te kunnen uitvoeren
 • Administratieve doeleinden zoals factureren van de geleverde goederen en diensten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen behandeling

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicurepraktijk Kist de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Beroep
 • Huisarts
 • BSN (in sommige gevallen noodzakelijk voor vergoeding, indien geen vergoeding zullen wij deze niet noteren)
 • Uw gezondheid. Voorbeelden zijn: diabeet, reuma, hartpatiënt. Maar ook of u HIV besmet bent.
 • Het noteren en opnemen van uw voetklachten (op papier om daarna digitaal verwerkt te worden). Voor het goed en verantwoord kunnen uitvoeren van de behandeling en verzorging van uw voeten. Maar ook voor eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar een huisarts of andere (medische) disciplines.
 • Het eventueel nemen van foto’s van uw voetproblemen. Zo kunnen we samen zien of er vooruitgang in een behandeling zit. Dit materiaal kan ook gebruikt worden voor een eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar andere medische disciplines.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

Uw persoonsgegevens worden door Pedicurepraktijk Kist opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het maken van digitale afspraken en het bijhouden van digitale klantenkaarten met behulp van het programma Podonet.
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Pedicurepraktijk Kist gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. Waaronder bijvoorbeeld:

-podotherapeut

-uw huisarts

-andere behandelaar

-in geval van een Covid-19 besmetting de GGD en daaraan gerelateerde instanties.

Zij zullen de gegevens opslaan voor zolang dit nodig is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Pedicurepraktijk Kist, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Pedicurepraktijk Kist bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen

 • Alle personen die namens Pedicurepraktijk Kist van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op mijn systeem
 • Ik pseudonimiseer en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • Ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u zich te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van mijn Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!

Contactgegevens:

Pedicurepraktijk Kist

06 294 84 990

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei april 2018, en aangepast op 30 september 2020.

bottom of page